Kom naar de jaarvergadering

Het VGN-bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarvergadering op 16 april.

De agenda is als volgt:

Plaats: Utrecht, Augustinus Pastoraal centrum, Rozenstraat 1 (naast garage La Vie en de Bijenkorf)

Tijd:
vanaf 17.00 uur met soep en broodjes
17.30 uur opening
19.30 uur sluiting met aansluitend een borrel

Agenda voor de VGN-jaarvergadering:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Jaarrede voorzitter
4. Verslag secretaris
5. Financieel jaarverslag en begroting (ter vergadering/op de site)
6. Verslag kascontrole commissie
7. Samenstelling bestuur (zie ook jaarrede voorzitter)
Aftredend en niet benoembaar: Vincent Loth
Aftredend en benoembaar: Ton van der Schans, Maud Knook, Hellen Janssen
Het bestuur draagt Gerard Rozing voor om door de ALV benoemd te worden in de
vacature van Vincent Loth.
(mochten andere leden zich verkiesbaar willen stellen, dit graag melden aan het begin van de vergadering bij de voorzitter en secretaris)
8. Verslagen Kleio en commissies
Toelichting per commissies van het jaarverslag aan de hand van de volgende vragen en stellingen:
– noem de 2 belangrijkste activiteiten van de commissie van het afgelopen jaar.
– noem de 2 belangrijkste plannen van de commissie van het nieuwe jaar.
– wat zou je van een andere VGN commissie willen weten?
– hoe betrek je de achterban van je commissie nog beter bij een onderwerp als
Curriculumontwikkeling?
9. Opheffing commissie Nieuwe Docenten
(mocht iemand deze commissie willen voortzetten, dan kan dit tijdens de vergadering kenbaar gemaakt worden)
10. Curriculum ontwikkeling / Bij de Tijd 3
11. Rondvraag
12. Sluiting
Borrel

Verslagen van de commissies

Notulen jaarvergadering over 2016

Jaarverslag Bestuur VGN 2017

Jaarverslag commissie Lerarenopleidingen 2017

Jaarverslag Commissie Nieuwe Docenten 2017

Jaarverslag Kleio 2017

Jaarverslag PABO commissie 2017

Jaarverslag Comissie Wereldgeschiedenis 2017

Verslag Kascontrolecommissie 2017

Jaarverslag VMBO commissie 2017

Jaarverslag havo/vwo commissie 2017

Jaarverslag Didactiek commissie 2017

VGN Jaarcijfers 2017 en begroting 2018


Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *