Workshops en lezingen VGN-Congres 2017

2015_07_slider_bart_congres-2017

10 workshops die twee keer gehouden worden. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welke twee workshops u zou willen volgen. Omdat er beperkte ruimte is, kan het zijn dat u niet bij de workshops van uw eerste voorkeur terecht kunt. Daarom wordt u gevraagd ook twee reservekeuzes op te geven.

 

De aanmelding is gesloten.

 

Workshops

Burger of onderdaan

Arie Wilschut (HvA)

In de huidige samenleving wordt burgerschap als ‘gegeven’ wordt beschouwd. Geschiedenis kan dat veranderen door burgerschap te vergelijken met onderdaanschap zoals dat in het verleden vaak bestond. Geschiedenis is belangrijk voor het burgerschapsonderwijs om minstens twee redenen:

het biedt een perspectief op burgerschap via het alternatief van onderdaanschap; en het biedt via concrete verhalen uit het verleden zicht op de abstracte principes die daarachter schuilgaan. Om deze twee zaken goed tot uiting te laten komen, is een heroriëntatie van het geschiedenisonderwijs nodig. Deze workshop laat zien hoe dat kan.

Arie Wilschut is historicus en lector didactiek van de maatschappijvakken aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan het Nederlandse geschiedeniscurriculum van tien tijdvakken  en is de hoofdauteur van het handboek Geschiedenisdidactiek dat op vrijwel alle lerarenopleidingen in Nederland en Vlaanderen gebruikt wordt.

Geschiedenis als bron van conflict in de klas
Hellen Janssen en Daniel Suitela (Zwijsen College Veghel)

Geschiedenis en identiteit zijn nauw verbonden. Leerlingen voelen zich soms sterk verbonden met een bepaalde interpretatie van de geschiedenis die haaks staat op de methode. Hoe behandel je als docent gevoelige onderwerpen in de klas? Op welke wijze geef je als geschiedenisdocent aandacht aan andere ervaringen en perspectieven op het verleden? En voelen alle leerlingen zich gehoord?

Hellen Janssen (1969) is docent Geschiedenis aan het Zwijsen College in Veghel. Ze creëerde lessen Global studies, European and International Orientation (EIO) en Studium Generale. Leerlingen mede-eigenaar maken van het leerproces staat centraal. Namens de Association Européenne d’Enseignants afdeling Nederland (AEDE-NL) ontwikkelt ze in het Europese project www.Elicitplus.eu cursussen over European Literacy and Citizenship.

Daniel Suitela is docent geschiedenis op het Zwijsen College in Veghel. Hij schreef zijn masterscriptie aan de Radboud Universiteit over het gewelddadig conflict tussen moslims en christenen op het Indonesische eiland Ambon en zijn LIO onderzoek over het bevorderen van multi-perspectiviteit. Als docent creëert hij in zijn lessen ruimte voor discussie, waarmee hij uiteenlopende visies bespreekbaar maakt.

Burgerschapsvorming in de superdiverse stad
Paul van de Laar (EUR)
Nederlandse steden worden in toenemende mate ‘superdivers’. Dit laat zich zien in de lespraktijk waar leerlingen met een grote diversiteit aan culturele en levensbeschouwelijke achtergronden gezamenlijk (geschiedenis)onderwijs volgen. Wat betekent burgerschapsvorming in een samenleving die steeds diverser wordt en wat is de rol van geschiedenis en erfgoed hierin? Is het mogelijk om een inclusief verhaal te vertellen dat voor iedereen relevant is en zo ja: hoe kan dit vorm krijgen en bijdragen aan burgerschapsvorming? Vanuit de erfgoedpraktijk worden deze vragen aan de orde gesteld. Als directeur van Museum Rotterdam heeft Paul van de Laar brede ervaring met kwesties van erfgoed en burgerschap in de superdiverse stad. Vanuit de moeilijkheden en mogelijkheden van erfgoed om gedeelde waarden te representeren en scheppen zullen concrete handreikingen worden gedaan voor de lespraktijk.

Paul van de Laar is directeur van Museum Rotterdam en bijzonder hoogleraar stadsgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Burgerschap en emancipatie van minderheidsgroepen
Gijsbert Oonk (EUR)

De geschiedenis en de steeds veranderende interpretatie van mensenrechten laat zien dat sommige grondrechten op gespannen voet met elkaar kunnen staan. Vrijheid van meningsuiting, inclusief het recht op kwetsen, staat op gespannen voet met de vrijheid van religie. Vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vestiging worden in oorlogstijd veelal aan banden gelegd, in het bijzonder voor de vermeende vijfde colonne. In de workshop worden mogelijkheden verkend om dergelijke morele dilemma’s in de klas aan de orde te stellen. Twee cases staan centraal: het oprekken dan wel het beperken van de het recht op vrijheid van meningsuiting en het beschermen van minderheidsrechten in oorlogstijd.

Gijsbert Oonk (1966) is Universitair hoofddocent Geschiedenis van Afrika en Azië aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doceert onder andere Global History en Migration and Citizenship in Global History.

Internationalisering in het onderwijs
Jonathan Even Zohar (Euroclio)

Europa draait door. De ene crisis na de ander. Europa is hot, goedschiks of kwaadschiks. Maar wat leren leerlingen over Europa? Over het gedeelde verleden, de problematiek van de verschillende lidstaten en de Unie? Hoe zit het met diversiteit en democratie in Europa? Hoe staan leraren voor de klas hierin? Wat zijn de (on)mogelijkheden voor leerlingen om Europees burger te zijn?

Jonathan Even-Zohar (1982) is Directeur van EUROCLIO – European Association of History Educators. Hij behaalde zijn MA in geschiedenis in Leiden op wereldhistorisch perspectief in het onderwijs en heeft met EUROCLIO sinds 2006 grootschalige onderwijsprojecten gedraaid in heel Europa, waar onder ook zeer ingewikkelde grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten op de Balkan en in Turkije.

Instrument voor schoolontwikkeling burgerschap en geschiedenis
Jeroen Bron (SLO)

Het instrument ‘schoolontwikkeling burgerschap’ van SLO biedt aanknopingspunten die van belang zijn bij het geven van een vaste plek aan burgerschap in de school. Deze punten vormen input voor het voeren van gesprekken met schoolleiding, coördinatoren, leraren, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en ouders. In deze workshop wordt breder gekeken dan alleen naar het instrument. Ook de daaronder gelegen uitgangspunten komen aan de orde. In de workshop wordt expliciet ingegaan op de relatie tussen de schoolbrede doelen en vakspecifieke.

Jeroen Bron is bij SLO portefeuillehouder maatschappelijke thema’s. Naast burgerschapsonderwijs omvat zijn werk veel van de zogenaamde `educaties’ in het onderwijs: mensenrechten, waardenontwikkeling, diversiteit en vieren en herdenken.  

Burgerschap bij geschiedenis en andere maatschappijvakken
Pieter de Bruijn (OU)

Pieter de Bruijn spreekt over burgerschapsonderwijs in Nederland met aandacht voor opvattingen over burgerschapsvorming en een beschrijving van de situatie in Vlaanderen en Engeland als voorbeeld. Daarnaast bekijkt hij het onderwijs over de Tweede Wereldoorlog en Nederlands-Indië. Hierbij pleit hij voor de introductie van gastsprekers: het persoonlijke verhaal als boodschap.

Pieter de Bruijn (1986) is universitair docent cultuureducatie en cultureel erfgoed aan de Open Universiteit. Hij promoveerde in 2014 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift Bridges to the Past. Historical Distance and Multiperspectivity in English and Dutch Heritage Educational Resources.

Burgerschap in geschiedenis, een good practise
ProDemos

Niet alle leerlingen reageren enthousiast als de woorden ‘democratie en rechtsstaat’ vallen in de geschiedenisles. Met activerende werkvormen wil ProDemos leerlingen enthousiasmeren voor het thema staatsinrichting. In deze workshop gaan we aan de slag met tien activerende werkvormen die direct toepasbaar zijn. Tijdens de workshop komt zowel de hedendaagse politiek als de historische ontwikkeling van de democratie aan bod. Aan het einde van de workshop krijgt iedere deelnemer een reader met de werkvormen mee.

Burgerschap en nationaliteit of Statebuilding
Volksvertegenwoordiger van D66

De rol die het onderwijs in het leven van mensen speelt is groot. De kansen om te slagen in het leven worden sterk door het onderwijs bepaald. Onderwijs dient te leiden tot goed burgerschap. Hoe vertel ik nieuwkomers dat Nederland hun vaderland wordt? Hebben mensen zowel dubbele nationaliteiten als dubbele identiteiten? Draagt kennis van internationale betrekkingen bij aan het onderwijs in burgerschap?

 

Rondleiding Tweede Kamer en Binnenhof
ProDemos

Door de eeuwen heen is het Haagse Binnenhof het centrum geweest van het staatkundig leven in Nederland en dat is het nu nog. Deelnemers aan deze rondleiding bezoeken de publieke tribune van de Tweede Kamer, de Statenpassage, de Ridderzaal en het Binnenhof, samen met een deskundige rondleider.

Terug naar de VGN-Congres 2017 pagina