Inval van Rollo de Noorman

In 911 valt de Noorman Rollo het West-Frankische rijk binnen en vestigt zich in Normandië. Karel de Eenvoudige, de koning van het West-Frankische rijk uit de familie van de Karolingen, moet dit probleem oplossen. Hij werkt daarbij samen met hertog Robert, de stamvader van het Franse koningshuis van de Capetingen. De Capetingen nemen aan het einde van de tiende eeuw de macht over van de Karolingen.
De gebeurtenissen rond de inval van Rollo staan beschreven in een kroniek uit de elfde eeuw uit de abdij van St. Denis (Frankrijk):

De koning was eerst van plan de provincie Vlaanderen aan Rollo te geven, maar de Noorman wees dat van de hand omdat hij Vlaanderen te drassig vond. Rollo weigerde vervolgens de voet van de koning te kussen toen die hem het hertogdom Normandië schonk. “Diegene die zo’n geschenk ontvangt moet de voet van de koning kussen,” zei de bisschop tegen hem. “Nooit,” antwoordde Rollo, “ik buig mijn knie voor niemand en kus niemands voet.”
Maar de aansporingen van de Franken brachten hem ertoe om één van zijn krijgers te bevelen in zijn plaats de voet te kussen. De man pakte de voet van de koning en bracht die aan zijn lippen, de voet kussend zonder zich te buigen, waardoor de koning achterover tuimelde. Er klonk luid gelach en er ontstond grote commotie onder de toeschouwers.
Koning Karel en Robert, hertog van de Franken, de hertogen en edelen, de bisschoppen en de abten bonden zich aan Rollo met de eed van het katholieke geloof, waarbij ze zworen, op hun leven en hun lichamen en op de eer van het koninkrijk, dat hij het land mocht bezitten en dat het naar zijn erfgenamen over zou gaan van generatie op generatie tot in de eeuwigheid.
Toen deze zaken tot ieders tevredenheid waren uitgevoerd, keerde de koning met een goed humeur terug naar zijn domeinen. Rollo ging met hertog Robert naar Rouen.
In het jaar van Onze Heer 912 werd Rollo gedoopt in het heilige water in de naam van de Heilige Drie-Eenheid door Franco, de aartsbisschop van Rouen. Rollo eerde eerbiedig God en de Heilige Kerk met zijn geschenken. De heidenen die zagen dat hun aanvoerder nu een christen was geworden, lieten hun afgoden in de steek en bekeerden zich en wilden zonder uitzondering worden gedoopt. Intussen organiseerde hertog Robert een prachtige huwelijksplechtigheid waarin Rollo volgens de christelijke riten huwde met Gisela, de dochter van de koning.

Advertentie