Voorblad Statenbijbel 1653

Om alle inwoners van de Nederlanden te kunnen laten lezen in de bijbel is tijdens de Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 besloten dat er een vertaling in het Nederlands van de bijbel moest komen. Op het voorblad wordt deze beslissing vermeld.

Tekst:

De gansche heilige schrifture, vervattende alle de cononijcke boeken des ouden en des nieuwen testaments. Door last der hoogh mog: heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de synode nationael gehouden. tot Dordrecht, in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronkelijke talen in onze Nederlandtsche tale getrouwelijck over geset. Met nieuwe bijgevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aanteeckeningen van de ghelijck huydende texten, ende nieuwe registers over beyde de testamenten.

Tot Amsterdam. Wt de Boeckwinkel van Iooft Hartgers, op de Blommart by t Weeshuys 1653.

Advertentie